GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

29 Haziran 2020


Bu anlaşma siz ve hizmet veren kurum olan Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. arasındadır. 

KYC – AML POLİTİKASI

KYC, sistematik olarak sorun yaran durumlarda müşterilerin kimliğini belirlemeyi, kara para aklamayı değerlendirmeyi, riskli müşterileri ölçmeyi ve müşteri faaliyetlerini izlemeyi amaçlamaktadır. KYC, perakende, bankacılık ve e- ticaret şirketleri de dahil olmak üzere tüm endüstrilerden yasadışı faaliyetlerin ortadan kaldırılmasına yönelik ek bir uyum ve güvenlik kaynağıdır. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. olarak yürürlükteki kanunlara göre, AML / CTF’ye uyumluluğu taahhüt etmektedir. Yönetim ekibine ve çalışanlarımıza, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kara para aklama amacıyla kullanmalarını önlemek adına, bu standartlara uymasını şart koşmaktayız. Bu uygulamanın, politikalarımızı, müşterileri ve çalıştıkları firmaları koruma altına alan bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Dijital devrimle birlikte, güvenilirlik zemininin oluşturulması gereken çoğu alana entegre edilen Blockchain, KYC kapsamında değiştirilemezlik özelliğiyle öne çıkmaktadır.

AML POLİTİKASI ( KARA PARA AKLAMA POLİTİKASI)

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası’nın amacı; risk temelli bir yaklaşımla Vebitcoin bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortam oluşmasını engellemek, bu doğrultuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi durumumunun müşterilere bildirilmesidir. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının, coğrafi konumlarına bakılmaksızın, ev sahibi ülkenin geçerli AML / CTF mevzuatıyla çelişmemek kaydıyla, bu politikaya uyması gerekmektedir. Bankalar, AML / CTF yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uyumu sağlamak için bir Uyum Bölümü kurmuş ve bir Uyum Görevlisi belirlemiştir. Uyum Görevlisi, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’deki tüm birimlerden her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bunlara erişme hakkına sahiptir.

RİSK YÖNETİMİ

AML / CTF ile ilgili riskler tanımlanır, derecelendirilir ve gerekli önlemler alınmaktadır. Bu riskleri izlemek, değerlendirmek ve azaltmak şirket olarak nihai hedeflerimizdendir. Risk yönetimi faaliyetleri aşağıdakileri yer alan unsurları kaplar ancak bunlarla sınırlı değildir:Müşteri bazlı riskleri tanımlama, değerlendirme, sınıflandırma yöntemleri geliştirmek

1. Hizmetleri, işlemleri ve müşterileri risklere göre sınıflandırmak,
2. Riskli müşterilerin, işlemlerin veya hizmetlerin, izlenmesini, kontrol edilmesini ve ilgili birimlerin uyarılmasını sağlamak.
3. Vaka analizi veya vaka analiz yöntemini kullanarak, geriye dönük işlemleri yeniden değerlendirmek ve güncellemek
4. Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarını düzenli aralıklar ile Yönetim Kuruluna raporlamak,
5. Yüksek riskli gruplara karşı ilave tedbirler almak,İZLEME VE KONTROL

İzleme ve kontrol faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Yüksek risk grubundaki müşterileri ve işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
• Riskli ülkelerle yapılan işlemleri izleme ve kontrol etmek,
• Kompleks ve olağan dışı işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
• Örnekleme yöntemi aracılığıyla, önceden belirlenmiş bir süreyi aşan işlemlerin kontrol edilip edilmeyeceğini belirlemek,
• Birbirine bağlı olan bağlantılı işlemleri izlemek ve kontrol etmek.
• İlgili bilgilerin ve belgelerin tamamlanmasını ve güncellenmesini denetlemek
• Müşteri tarafından yapılan bir işlemin tutarlı olup olmadığını izlemek ve müşterinin işi, risk profili ve fonu hakkında bilgi sahibi olmak,
• Yüz yüze olmayan sistemleri kullanan kontrollü işlemleri sağlamak,

EĞİTİM

Karapara aklama ve finansmanının önlenmesi ile ilgili eğitim faaliyetleri terörün boyutuna, iş hacmine ve değişen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ve Gita Yazılım ve Ticaret A.Ş. sağlamış olduğu eğitim faaliyetleri, eğitimin koordinasyonu ve gözetimi ekibimiz tarafından yürütülecektir. Uyum görevlisi ile birlikte eğitim faaliyetlerini, yıllık eğitim kapsamında yapmak zorunludur. Uygulamanın performansı Uyum Görevlisi tarafından denetlenecektir. Eğitim faaliyetlerinin, ölçeklendirmenin ve değerlendirmenin sonuçlarına göre; eğitime ilgili birliklerin katılımı ve düzenli olarak tekrarlanması belirlenecektir.

Kara para aklamanın aşamaları ve yöntemleri ve konu ile ilgili vaka çalışmaları,

• AML / CTF ile ilgili yasalar
• Risk alanları,
• Kurumsal politika ve prosedürler,
• AML / CTF ile ilgili uluslararası düzenlemeler
• Müşteri prosedürlerinizi,
• Şüpheli İşlem Raporlama prosedürleri,
• Elden çıkarma ve gönderme yükümlülüğü,
• Bilgi ve belge sağlama yükümlülüğü,
• Yükümlülükleri ihlal eden yaptırımlar

 

LÜTFEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI METNİMİZİ İNCELEYİNİZ. 


İlginizi Çekebilir