vebitcoin

KYC – AML Politikası

KYC – AML Politikası

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin politikasıdır. kara para aklamayı yasaklamaya ve aktif olarak sürdürmeye ve kara para aklamayı veya terörist veya cezai faaliyetlerin finanse edilmesini kolaylaştıracak herhangi bir faaliyette bulunmamaya davet ediyoruz. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. yürürlükteki kanunlara göre AML / CTF’ye uyumluluğu taahhüt eder ve yönetimini ve çalışanlarını ürün ve hizmetlerinin kara para aklama amacıyla kullanmalarını önlemek için bu standartlara uymasını şart koşar. Dolayısıyla, Müşteri Prensibini bilen Müşteriler ve Müşterileri adına İşlem Yapanların belirlenmesi esastır ve anonim hesapların açılması ve işlem yapılan bankalar ve ödeme kuruluşları veya 3.kişiler ile işlem yapılması yasaktır. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıkları, coğrafi konumlarına bakılmaksızın, ev sahibi ülkenin geçerli AML / CTF mevzuatıyla çelişmemek kaydıyla, bu politikaya uymak zorundadır. Banka, uygun bir AML / CTF yasalarına, kurallarına ve düzenlemelerine uyumu sağlamak için bir Uyum Bölümü kurmuş ve bir Uyum Görevlisi belirlemiştir. Uyum Görevlisi, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’deki tüm birimlerden her türlü bilgi ve belgeye talep etme ve bunlara erişme hakkına sahiptir. kendi görev alanına ilişkin olarak kendi kararına bağlı olarak bağımsız olarak karar vermek.


1. RİSK YÖNETİMİ AML / CTF ile ilgili riskler tanımlanır, derecelendirilir ve gerekli önlemler alınır. bu riskleri izlemek, değerlendirmek ve azaltmak. Risk yönetimi faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Müşteri bazlı riskleri tanımlama, değerlendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemleri geliştirme risk, servis riski ve ülke riski,

• Hizmetleri, işlemleri ve müşterileri risklere göre sınıflandırıp sınıflandırmak,

• Riskli müşterilerin, işlemlerin veya hizmetlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve ilgili birimlerin uyarılacağını genel kuralar çercevesinde belirledi. işlemlerin gerçekleştirildiğinden emin olmak için operasyonel ve kontrol yönergeleri kıdemli birinin onayı ile dışarı çıkarmak ve gerektiğinde kontrol etmek,

• Risk tanımlamasının tutarlılığının ve etkinliğinin sorgulanması ve değerlendirme yöntemleri, vaka analizi veya vaka analizlerini kullanarak sınıflandırma yöntemleri geriye dönük olarak gerçek hayat işlemleri yoluyla; yeniden değerlendirmek ve güncellemek ulaşılan sonuçlara göre yöntemler ve hakim olan koşullar,

• Gerekli iyileştirme çalışmalarını, riskleri de içeren konulara ilişkin ulusal mevzuat uluslararası öneri, ilkeler, standartlar ve yönergeler kurumlar,

• Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlamak düzenli aralıklarla,

• Yüksek riskli gruplara karşı ilave tedbirler alınması. Bu kapsamda yer alan faaliyetler Güvenlik Departmanı tarafından yürütülmektedir.


İZLEME VE KONTROL
İzleme ve kontrolün amacı, Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. risklere karşı ve izlemek için ve Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. operasyonlar, kanuna ve kanun uyarınca düzenlenen diğer düzenlemelere ve Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. ilkeler ve prosedürler. İzleme ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde, yükümlülüklere uyumu sağlamak için yapılan kontrollerin sonucu, gerekli birimler için gerekli birimler alınmalı ve sonuç takip edilmelidir. İzleme ve kontrol faaliyetlerinin bir parçası olarak Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. taşıyan personelin bu faaliyetlerin dahili bilgi kaynaklarına erişimi bulunmaktadır.
İzleme ve kontrol faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir:


• Yüksek risk grubundaki müşterileri ve işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
• Riskli ülkelerle yapılan işlemleri izleme ve kontrol etme,
• Kompleks ve olağan dışı işlemleri izlemek ve kontrol etmek,
• Örnekleme yöntemi aracılığıyla, önceden belirlenmiş bir süreyi aşan işlemlerin kontrol edilip edilmeyeceğini kontrol etme limiti müşteri profiliyle tutarlıdır,
• Birlikte ele alındığında birbirine bağlı olan bağlantılı işlemleri izlemek ve kontrol etmek.
müşteri tanımını gerektiren sınırı aşan,
• İlgili bilgilerin ve belgelerin tamamlanması ve güncellenmesi denetimi
elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulması gereken müşteri ve
elektronik transfer mesajlarına dahil edilmesi zorunlu zorunlu bilgiler,
• Müşteri tarafından yapılan bir işlemin tutarlı olup olmadığını izleme
müşterinin işi, risk profili ve fonu hakkında bilgi
iş ilişkisi süresince kalıcı olarak;
• Yüz yüze olmayan sistemleri kullanan kontrollü işlemler
işlemler,
• Yeni piyasaya sunulan ürünlerin ve hizmetlerin riske dayalı kontrolü
teknolojik gelişmeler nedeniyle istismara maruz kalmıştır.

3. EĞİTİM
Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin amacı; AML / CTF ile ilgili eğitim politikası,
Kanun ve diğer düzenlemeleri Kanun’a göre yaptırmak, bir şirket geliştirmek
Çalışanların sorumluluk bilincini artırarak kültürel Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. politikaları, prosedürleri ve riske dayalı yaklaşımları gözden geçirmek ve personelin bilgi.
Karapara aklama ve finansmanının önlenmesi ile ilgili eğitim faaliyetleri terörün boyutuna, iş hacmine ve değişen şartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. Eğitim faaliyetleri, eğitimin koordinasyonu ve gözetiminde yürütülecektir.
Uyum görevlisi. Eğitim faaliyetlerini yıllık eğitim kapsamında yapmak zorunludur programı, aşağıda verilen konuları kapsayacak şekilde hazırlandı. Eğitim programı hazırlanacak
İlgili birimlerin katkısı ile Uyum Görevlisi tarafından. Etkili Uygulamanın performansı Uyum Görevlisi tarafından denetlenecektir. Eğitim faaliyetleri, ölçeklendirme ve değerlendirme sonuçlarına göre; ilgili birliklerin katılımı ve düzenli olarak tekrarlanması. Tüm kurumda yapılacak eğitim faaliyetlerini sağlayacak bir şekilde; Eğitim Seminer ve panellerin düzenlenmesi, atölye çalışmaları yapılması, görsel ve işitsel araçların kullanılması eğitim faaliyetlerinde ses materyalleri, çalışan bilgisayarlar tarafından desteklenen eğitim programları internet üzerinden, intranet veya extranet mümkün olduğunca kullanılacaktır.
Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tüm personele AML / CTF konusunda gerekli eğitimi verecektir. Öncelik Müşteri ile doğrudan ilgilenen personele eğitim verilmektedir. Bu önemlidir oryantasyon süresi boyunca yeni çalışanları konu hakkında eğitmek. Eğitimler şunları içerir: sınıf içi, iş başında ve online eğitim yöntemleri. Sınıf ve meslek içi eğitimler
Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen eğiticiler tarafından teslim edilmektedir. .

Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından sağlanacak eğitimler personele dahil ancak bunlarla sınırlı değildir Aşağıdaki konular:

Kara para aklama ve terör finansmanı kavramları,

• Kara para aklamanın aşamaları ve yöntemleri ve konu ile ilgili vaka çalışmaları,

• AML / CTF ile ilgili yasalar

• Risk alanları,

• Kurumsal politika ve prosedürler,

• AML / CTF ile ilgili uluslararası düzenlemeler

• Müşteri prosedürlerinizi,

• Şüpheli İşlem Raporlama prosedürleri,

• Elden çıkarma ve gönderme yükümlülüğü,

• Bilgi ve belge sağlama yükümlülüğü,

• Yükümlülükleri ihlal eden yaptırımlar

• Bu kapsamda yer alan faaliyetler Uyum Departmanı ve Uyum Kurulunun gözetim ve koordinasyonunda Eğitim Departmanı Subay. 4. İÇ DENETİM İç denetimin amacı, Yönetim Kuruluna karşı güvence sağlamaktır. tüm Uyum Programı’nın etkinliği ve yeterliliği. Banka, şirket politikaları ve prosedürleri yıllık olarak gözden geçirilmekte ve denetlenmektedir. risk yönetimine, izlenmesine ve risk yönetimine tabi tutulup kontrol faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri yeterli ve etkili risk politikası yeterli ve etkili olup, işlemler Kanuna ve Kanun uyarınca düzenlenen diğer düzenlemelere ve kurumsal politikalar ve prosedürler. İç denetim faaliyetleri kapsamında;

• İç denetimlerin sonucu olarak ortaya çıkan kusurlar, arızalar ve kötüye kullanımlar tekrarlarının önlenmesine yönelik görüş ve tavsiyeler de Yönetim Kurulu.

• İzleme ve kontrol çalışmaları sırasında keşfedilen eksiklikler ve riskli müşteriler, hizmetler ve işlemler Denetimin kapsamını belirlerken denetim. • Denetlenecek birimleri ve işlemleri belirlerken; tümü temsil eden birim ve işlem sayısını denetlemek Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. miktar ve nitelik bakımından. Belirleyecektir.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish